ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady ochrany soukromí obsahují informace o zpracování osobních údajů realizovaném společností GORR d.o.o. (dále jen „správce“, „my“ nebo „nás“). Najdete zde informace o účelech zpracování údajů, právním rámci, typech osobních údajů, délce jejich uchovávání a vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Vyzýváme vás, abyste si tyto zásady důkladně pročetli.

Za osobní údaj je považována každá informace, která se vztahuje k jednotlivci, bez ohledu na její formu, pomocí níž je možné jej ať nepřímo či přímo identifikovat.  

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je:

Překladatelská agentura GORR d.o.o., Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, Slovinsko

e-mail: info@gorr.si

Webové stránky: https://www.gorr.si/

Coby správce osobních údajů se zavazujeme k zodpovědnému, legálnímu a transparentnímu zpracování a uchovávání vašich osobních údajů.

Jak získáváte mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás. Poskytnutí osobních údajů je pro vás povinné pouze tehdy, kdy to ukládá zákon. V ostatních případech není poskytnutí osobních údajů povinné, v tomto případě však existuje možnost, že některé služby vám nebudeme moci nabídnout.

Na základě získaných osobních údajů pomocí souborů cookies provádíme automatické rozhodování a profilování, tyto údaje jsou zašifrovány. Profilování provádíme pro potřeby zobrazování reklamy, která vyhovuje vašim zájmům. Více informací o zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies si můžete přečíst v našich zásadách používání souborů cookies.

Jiné automatizované rozhodování a profilování správce neprovádí.

Jak probíhá zpracování osobních údajů u správce?

Získané osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, kdy k tomu máme příslušný právní základ a zákonem stanovený účel (tedy důvod ke zpracování). Vždy dbáme na to, abychom zvolili nejmenší možný rozsah osobních údajů, který k dosažení konkrétního účelu potřebujeme. Používáme různé právní základy, a to smluvní vztah, zákony, oprávněný zájem nebo váš výslovný souhlas. V případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte vždy možnost tento souhlas zrušit.

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je zapotřebí k tomu, aby se splnil účel, pro který jsme je získali. Po uplynutí termínu jejich uchovávání osobní údaje vymažeme nebo je zničíme tak, aby jejich rekonstrukce nebyla dále možná.

Více podrobnějších informací si můžete pročíst v tabulce níže.

Účel zpracováníKategorie osobních údajůPrávní základDoba uchovávání
Komunikace na základě vaší poptávky (vyplněný formulář na webových stránkách)Jméno a příjmení, e-mail, název společnosti, sídlo společnosti, DIČ společnosti, obsah sdělení, údaje v případných poskytnutých souborechOprávněný zájem efektivní komunikace s potenciálními uživateli2 měsíce od ukončení komunikace
Příprava nabídky na základě vaší poptávkyJméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, název společnosti, sídlo společnosti, DIČ společnosti, údaje v poskytnutých souborech, další údaje potřebné k přípravě nabídkyPředsmluvní vztah6 měsíců po odevzdání nabídky
Realizace služeb (překládání, vykonávání soudních překladů, dvoujazyčných korektur a editací, tlumočení, lokalizace, strojový překlad, úprava strojového překladu, jiné jazykové služby)Jméno a příjmení, informace o společnosti, sídlo společnosti, e-mail, telefonní číslo, údaje v poskytnutých souborech, údaje potřebné k platbě – bankovní účetSmluvní vztah5 let po ukončení platnosti smlouvy (údaje k platbě se podle daňové legislativy uchovávají 10 let)
Poskytování informací a pomoc uživatelům služebJméno a příjmení signatáře smlouvy, název společnosti, sídlo společnosti, e-mail, telefonní čísloSmluvní vztah5 let po uplynutí platnosti smlouvy
Informace a posílání newsletteru ohledně nových příspěvků na blogu našim uživatelům a zadavatelůmJméno a příjmení / název společnosti, e-mailZákonDo odvolání
Informování a posílání newsletteru ohledně nových příspěvků na blogu jiným adresátůmJméno a příjmení, e-mailSouhlasDo odvolání
Provádění analýz pro účely průzkumu a statistické účelyOsobní údaje jsou v anonymizované forměOprávněný zájem provádění analýz pro vedení statistiky pro vlastní potřeby a zlepšování poskytovaných služeb  Do odvolání

Posíláte mé údaje třetím osobám?

Přístup k získaným osobním údajům mají pouze oprávněné osoby (zaměstnanci, smluvní partneři). Údaje budeme poskytovat třetím osobám pouze v případě, kdy to bude nutné k dosažení účelu zpracování osobních údajů.

Třetí osoby, s kterými sdílíme vaše osobní údaje:

 • Smluvní spolupracovníci, kteří pro nás zajišťují určité služby (účetnictví, IT služby, právní pomoc, …),
 • Externí spolupracovníci, kteří pro nás realizují překlady, korektury, soudně ověřené překlady,
 • Účetnictví,
 • Orgány státní moci, pokud to vyžaduje legislativa (Finanční správa, soudy).

Jak chráníte mé osobní údaje?

Pro ochranu osobních údajů používáme různé organizační a technické postupy, jimiž zajišťujeme maximální úroveň zabezpečení osobních údajů a chráníme je před ztrátou, manipulací, zničením či neoprávněnými zásahy.

Osobní údaje uchováváme ve fyzické i elektronické podobě. Proto jsme přijali různá bezpečnostní opatření, která zahrnují:

 • zamykání prostorů kanceláří;
 • omezení přístupu k osobním údajům pouze oprávněným osobám;
 • vzdělávání zaměstnanců na téma ochrany osobních údajů;
 • pečlivý výběr a kontrola externích smluvních zpracovatelů;
 • pravidelná aktualizace hardwaru i softwaru, kde údaje uchováváme;
 • pravidelné provádění bezpečnostních kopií, standardní firewall, používání kvalitních přístupových hesel;
 • shromažďování minimálního množství osobních údajů.

Správce bude v případě porušení zabezpečení osobních údajů o každém takovém porušení neprodleně informovat zmocněnce pro informace, kterým je příslušný dozorový orgán pro Slovinsko.

V případě, že dojde k porušení zabezpečení údajů, které by mohlo způsobit významné ohrožení práv a svobody jednotlivců, bude vás správce o takové události neprodleně informovat.

A co používání sociálních sítí?

Správce umožňuje jednotlivcům interakci prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn a Twitter. Sociální sítě fungují podle vlastních pravidel ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, za které správce osobních údajů nenese odpovědnost. Prosíme vás, abyste si podmínky sociálních sítí přečetli ještě než se rozhodnete k jakékoli interakci přes sociální sítě. Upozorňujeme vás, že za jakékoli zveřejněné příspěvky na sociálních sítích zodpovídáte sami. Správce nepřebírá žádnou odpovědnost spojenou s aktivitami jednotlivce na sociálních sítích.

Abychom vám umožnili snazší přístup k informacím, nabízíme vám odkazy k zásadám ochrany soukromí jednotlivých sociálních sítí:

JAKÁ MÁM PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: můžete požadovat informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje a informaci o tom, jak zpracování provádíme.
 • Právo na opravu osobních údajů: pokud byste zjistili neúplnost či nepřesnost osobních údajů, můžete požadovat opravu.
 • Právo na výpis osobních údajů: můžete požadovat, abychom vám osobní údaje zprostředkovali ve strukturované, obecně používané a strojově čitelné formě.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: můžete požadovat, abychom dočasně omezili zpracování vašich osobních údajů, např. po dobu trvání opravy osobních údajů, které o vás zpracováváme. V tomto případě přestaneme vaše osobní údaje dočasně používat, nebudeme je však mazat.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: když vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě v rámci oprávněného zájmu či v případech obchodní komunikace, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku.
 • Právo na vymazání osobních údajů: můžete požadovat vymazání, přičemž však nesmíme vymazat údaje, které zpracováváme na základě smluvního vztahu (který je ještě platný), a údaje, které zpracováváme na základě zákona, pokud neuplynula doba jejich uchovávání.
 • Právo na zrušení souhlasu: pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, můžete souhlas kdykoli zrušit. Ze zrušení souhlasu pro vás nebudou plynout žádné negativní důsledky. Existuje však možnost, že vám po jeho zrušení nebudeme moci poskytnout určité služby.
 • Právo na přenos osobních údajů: můžete požadovat, abychom osobní údaje, které o vás zpracováváme, poskytli jinému správci osobních údajů. To učiníme pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Všechna práva můžete uplatňovat tak, že nám napíšete na e-mail info@gorr.si nebo poštou na adresu Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, Slovinsko.

V případě, že obdržíme požadavek na uplatnění práva, z něhož nedokážeme spolehlivě zjistit identitu jednotlivce, vyhrazujeme si právo vyzvat vás k předložení určitých osobních údajů, které nám umožní spolehlivou identifikaci. V případě, že tyto údaje nepředložíte, váš požadavek nebude zpracován.

Ve všech ostatních případech vám na požadavek odpovíme v termínu 30 dní od jeho obdržení, s výjimkou obsáhlých požadavků, kde budeme pro přípravu odpovědi potřebovat více času. O prodloužení lhůty vás budeme vhodným způsobem předem informovat.

Všechny informace, odpovědi a opatření správce ohledně uplatňování práv a požadavků v oblasti ochrany osobních údajů jsou poskytovány bezplatně. Navzdory tomu si vyhrazujeme právo, abychom v případě, kdy jsou požadavky jednotlivce, na něhož se vztahují osobní údaje, zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, a zejména, pokud se opakují, po něm mohli požadovat adekvátní náhradu nákladů.

Pokud se domníváte, že u správce došlo k narušení ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu, kterým je ve Slovinsku informační zmocněnec.

ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo na změnu zásad ochrany soukromí. Nejnovější verze zásad ochrany soukromí bude vždy zveřejněna na webových stránkách: https://www.gorr.si/?lang=cs

Zásady ochrany soukromí jsou platné od 23. března 2023.

© 2023 GORR. Všechna práva vyhrazena